Tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet tervezetet nyújtott be a VTPE

Az új szabálysértési törvény idén április 15-én lépett hatályba, a felsőbb szintű jogszabály miatt az önkormányzatok kötelesek hatályon kívül helyezni a saját rendeleteikben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket, legkésőbb május 31-ig. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy a helyi képviselő-testületek tiltott, közösségellenes magatartásokat határozzanak meg rendeleteikben, az ezek megszegőit pedig bírságolhatják.

Az önkormányzatok által szabályozott szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezésének kötelezettsége ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a jövőben ezeket az eddig tiltott magatartásokat ne lehetne szankcionálni.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 2012. április 15. napján hatályba lépett 51. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat. A magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben ezertől ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabása kerül elrendelésre. Ezen közösségellenes magatartások helyi szinten való szankcionálása szükséges ahhoz, hogy a helyi rendeletekben foglaltakat az önkormányzat betartathassa a településen élő, a településen tevékenykedő polgárokkal.

Itt olvasható a Vecsés Települési Polgárőr Egyesület javaslata a kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendeletre, amelyet már benyújtottak a Városházán. Képviselő-testület még nem döntött az rendelet tervezetről!

?TERVEZET?

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

??/2012. (?…) önkormányzati rendelete

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdésének e.) pontjában és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Ötv.) 51.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el:

 

1. Általános rendelkezések

1.§

(1) E rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak az a magatartás minősül, amely a társadalomra nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes és azt Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) e rendeletében tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minősít.

(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.

2. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások

2.§

(1) Állattartással összefüggően tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki:

a.) haszonállatot közterületen legeltet, nagy és középtestű állatot nem zárt helyen tart

b.) az ebtartással anyagi kárt okoz, mások testi épségét, egészségét veszélyezteti

c.) lakóépületek közös használatra szolgáló helyiségeiben ebet tart

d.) ebet közterületre póráz nélkül kivisz

e.) állatot – a vakvezető kutya, a rendvédelmi, honvédelmi és katasztrófavédelmi szervek, valamint a kutató-mentő szolgálatok kiképzett kutyáinak kivételével –

f.a.) oktatási és egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére

f.b.) ügyfélforgalmat bonyolító intézmények épületeibe

f.c.) a temető területére

beenged, illetve bevisz

(2) Köztisztasággal összefüggően tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki:

a.) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan előtti járda ? ennek hiányában az ingatlan előtti útfelület egy méter széles sávjának ? tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, síkosság mentesítéséről, gyom- és gazmentesítéséről, az ingatlanról kinyúló ágak és bokrok lenyeséséről nem gondoskodik,

b.) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan előtti árok, folyóka, csatornanyílás, áteresz tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan elfolyásáról nem gondoskodik, az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt engedély nélkül a kiépített csapadékcsatornába vezeti,

c.) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le, havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedéshez szolgáló jármű megállóhelyénél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre rakja,

(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az ingatlantulajdonos vagy használó aki:

a.) az ingatlan udvarán nem gondoskodik szeméttároló edény elhelyezéséről és rendeltetésszerű használatáról,

b.) nem gondoskodik az ingatlan rendben- és tisztántartásáról, lomtalanításáról, rágcsálóktól és kártevőktől való mentesítéséről,

c.) nem gondoskodik az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használatáról, műveléséről, gondozásáról,

d.) nem gondoskodik a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, de legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről,

e.) nem gondoskodik az ingatlanhoz tartozó illemhely rendeltetésszerű használatáról, rendszeres tisztántartásáról, fertőtlenítéséről.

(4) A közterületek elnevezésével összefüggésben tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki:

a.) az utcanév-tábla elhelyezését akadályozza,

b.) a házszám-tábla vagy jel elhelyezési, karbantartási és pótlási kötelezettségének nem tesz eleget.

(5) A közterületek használatával összefüggésben tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki:

a.) közterületet engedély, hozzájárulás nélkül foglal el vagy azt az engedélytől eltérő módon használja,

b.) a közterület-használati engedély visszavonása vagy megszüntetése esetén a közterületet az eredeti állapotnak megfelelően nem állítja vissza, a felépítményt nem bontja el

c.) 3.5 tonna tömeg feletti tehergépjárművel vagy autóbusszal 19-06 óra között közterületen parkol vagy várakozik.

(6) A levegő minőségének védelmével összefüggésben tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki:

a.) az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban és más létesítményekben a tüzelőberendezésre nem engedélyezett tüzelőanyagot éget el,

b.) a fűtőberendezésben ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, festékkel vagy vegyszerrel kezelt fahulladékot olajos fűrészport stb. éget,

c.) hulladékot (háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladékok, műanyag, gumi, vegyszer, festék, egyéb gyúlékony anyag stb.) nyílt téren, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben éget el,

d.) az avart és kerti hulladékot a március 15. ? április 15. valamint október 15. ? november 15. közötti időszakon kívül égeti el és az égetést 06 ? 18 óra közötti időszakon kívül vagy nem szélcsendes időben végzi el,

e.) avart és kerti hulladékot olyan helyen és területen éget el, ahol az égetés és annak hőátadása a személyi biztonságot és az emberi egészséget veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt okoz,

f.) a tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról nem gondoskodik, a tűz helyszínén nem tart olyan eszközöket és felszereléseket, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható, az égetés befejezésével a tüzet nem oltja el és a parázslást nem szünteti meg,

g.) olyan kerti hulladékot éget el, mely kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladékok, műanyag, gumi, vegyszer, festék stb.) tartalmaz, a tűz élesztésére, szítására kőolajszármazékot (benzin, gázolaj, petróleum stb.) vagy egyéb vegyszert használ,

h.) porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat nem rögzített ponyvával, nedvesített állapotban szállít, illetőleg tárol,

i.) nem gondoskodik építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett por terjedésének megakadályozásáról,

j.) az építési és bontási munkálatokat végző szállító járművek okozta sárfelhordás folyamatos takarításáról a kivitelező nem gondoskodik,

k.) bűzös anyagot nem légmentesen lezárt tárolóban szállít illetőleg tárol.

(7) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki:

a.) Aki a beköltözés, vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét a települési önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásba vétel céljából nem jelenti be.

(8) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki:

a.) közkútról ivóvizet nem háztartási célra vételez,

b.) az ivóvízhálózatra bekapcsolt lakás lakójaként közkútról vizet vételez,

c.) tűzcsapról ? tűzeset kivételével ? engedély nélkül vizet vételez,

d.) közkútról háztartási célra 20 l/fő/nap mennyiséget meghaladóan vizet vételez.

(9) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki:

a.) zöldterületre járművel ráhajt vagy azon várakozik,

b.) közterületen lévő virágot, dísznövényt szed, károsít vagy az élő növény részeit engedély nélkül begyűjti,

c.) zöldterületre a tiltó tábla ellenére rálép, azon sport vagy egyéb szabadidő tevékenységet folytat,

 

3. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt alkalmazható jogkövetkezmények

3.§

(1) A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki, amely ismételhető.

(2) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni

a.) a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét és

b.) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók.

 

4. Eljárási szabályok

4.§

(1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárást hivatalból a Vecsés Város Polgármesteri Hivatal ügyintézőjének jelzése alapján kell lefolytatni, ide értve a bármely személy vagy szervezet jelzése alapján történő észlelést és jelzést is.

(2) E rendelet alapján a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatása tekintetében a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át.

(3) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell megfelelően alkalmazni.

 

6. Záró rendelkezések

5.§

(1) Ez a rendelet 2012. május 31-jén lép hatályba.”

Rendelet tervezet a VTPE honlapján jelent meg, vtpe.hu