A Magyar Nemzeti Bank pályázati felhívása

Jelenleg a hamis bankjegyek elleni védekezés egyik leghatékonyabb eszköze az UV-A és UV-C fénycsővel egyaránt rendelkező bankjegyvizsgáló segédeszközök használata. Az MNB a tudatos bankjegyellenőrzés elterjesztése érdekében 2011-ben meghirdetett programot 2012. évben is folytatja, a hamisítás által leginkább veszélyeztetett kiskereskedelmi és szolgáltató szektorban. Az MNB ? az előbbiekben már nevesített felelősségi körére és az ismertetett körülményekre figyelemmel ? szükségesnek és indokoltnak tartja elősegíteni az UV-A/C készülékek kiskereskedelmi és szolgáltató szektor általi használatát. Ezért az MNB a bankjegy-ellenőrzési segédeszközöket forgalmazó gazdálkodó szervezetek bevonása mellett pénzbeli támogatást nyújt ezen bankjegy-ellenőrzési segédeszközök megvásárlásához.
Pályázati felhívás felhasználók számára ? “A kiskereskedelmi és a szolgáltató szektor UV-A/C készu?lék használatának támogatása” tárgyában:

 A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., levelezési címe: 1850 Budapest, adószáma: 10011953-2-44, a továbbiakban: MNB) pályázatot hirdet a kiskereskedelmi és szolgáltató tevékenységet végző személyek és szervezetek (a továbbiakban: Felhasználók) számára, UV-A/C készu?lékek megvásárlásának pénzbeli támogatására.

1. Az MNB UV-A/C készu?lék Támogatási Programja (Program)

Az MNB-nek a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (2) bekezdése szerinti, pénzkibocsátási alapvető feladatából folyó felelőssége a törvényes fizetőeszköz pénzhamisítás elleni védelme.

Jelenleg a hamis bankjegyek elleni védekezés egyik leghatékonyabb eszköze az UV-A és UV-C fénycsővel egyaránt rendelkező bankjegyvizsgáló segédeszközök használata. Az MNB a tudatos bankjegyellenőrzés elterjesztése érdekében 2011-ben meghirdetett programot 2012. évben is folytatja, a hamisítás által leginkább veszélyeztetett kiskereskedelmi és szolgáltató szektorban.

Az MNB ? az előbbiekben már nevesített felelősségi körére és az ismertetett körülményekre figyelemmel ? szükségesnek és indokoltnak tartja elősegíteni az UV-A/C készülékek kiskereskedelmi és szolgáltató szektor általi használatát. Ezért az MNB a bankjegy-ellenőrzési segédeszközöket forgalmazó gazdálkodó szervezetek bevonása mellett pénzbeli támogatást nyújt ezen bankjegy-ellenőrzési segédeszközök megvásárlásához.

Az MNB célja, hogy

 • az MNB-támogatásra jogosultságot szerzett Felhasználók számára biztosítsa az UV-A/C készülékekhez nyújtott MNB-támogatás igénybevételét,
 • az MNB-támogatással értékesített UV-A/C készülékek ellenőrizhető forrásból származzanak, és azok áttekinthető, formalizált keretek között, nyomon követhető módon keru?ljenek forgalomba,
 • az MNB-támogatásra jogosultságot szerzett Felhasználók kedvező pénzu?gyi feltételek mellett, a megvásárolni kívánt UV-A/C készu?lékekre vonatkozó információk teljessége alapján dönthessenek,
 • a fogyasztói, felhasználói érdekek hatékonyan érvényesu?lhessenek,
 • valamennyi, a Programba bevont forgalmazó gazdálkodó szervezet azonos feltételek mellett végezze forgalmazási tevékenységét.

A Program keretében az MNB az UV-A/C készu?lékek forgalmazóit ku?lön eljárás keretében választja ki, és a feltételeknek megfelelő gazdálkodó szervezetekkel (a továbbiakban: Forgalmazók) szerződést köt az általuk megajánlott, az MNB által támasztott feltételeknek megfelelő UV-A/C készu?lékeknek az MNB-támogatásra jogosultságot szerző Felhasználók részére történő értékesítésére.

2. Jelen pályázat célja, az MNB-támogatás felhasználásának módja

2.1. Jelen pályázat keretében az MNB a jelen pályázati felhívás 3. pontjában meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő, az előírt dokumentumokat, nyilatkozatot az MNB részére benyújtó Felhasználók részére UV-A/C készu?lék megvásárlásához nyújt egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatást, a rendelkezésre álló 30 millió forintos támogatási keret erejéig.

A támogatás mértéke UV-A/C készu?lékenként az UV-A/C készu?lék adott Forgalmazó által meghirdetett nettó kiskereskedelmi árának 60%-a, de maximum 20 000 forint.
A támogatás telephelyenként/u?zletenként egy, illetve több pénztárral rendelkező telephely/u?zlet esetében legfeljebb kettő UV-A/C készu?lék megvásárlásához igényelhető.

2.2. Az MNB a jelen pályázati felhívás 3. pontjában meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő, az ott előírt dokumentumokat, nyilatkozatot az MNB részére benyújtó Felhasználók részére a pályázatuk elbírálását követő 15 napon belu?l, a rendelkezésre álló 30 millió forintos támogatási keret erejéig az MNB-támogatásra való jogosultságot igazoló, a jelen pályázati felhívás fu?ggeléke szerinti, sorszámozott ? telephelyenként/u?zletenként egy, illetve több pénztárral rendelkező telephely/u?zlet esetében legfeljebb kettő ? kupont ku?ld meg tértivevénnyel ellátott könyvelt postai ku?ldeményben.

Egy kupon kizárólag egy UV-A/C készu?lék támogatott megvásárlásához használható fel, és több kupon egy UV-A/C készu?lék megvásárlásakor nem vonható össze. Az MNB-támogatás, illetve az arra való jogosultságot igazoló kupon át nem ruházható, harmadik személy részére egyéb módon sem adható át, és fedezetként nem használható fel. A fel nem használt kupon készpénzre nem váltható, követelésként nem érvényesíthető.
Az MNB-támogatást elnyert Felhasználók a kupont az ott feltu?ntetett időszakon belu?l, a Forgalmazóknál jogosultak beváltani, a Programba felvett UV-A/C készu?lékek megvásárlásakor.

2.3. Az MNB a kupon átadásával egyidejűleg ún. Terméklistát ad át az MNB-támogatást elnyert Felhasználók részére. A Forgalmazóktól kapott információk alapján összeállított Terméklista hetente egy alkalommal (szerdai napon), szintén a Forgalmazóktól kapott információk alapján frissített változatát az MNB a honlapján is közzéteszi. (http://www.mnb.hu/Bankjegy_es_erme/UV-AC/informaciok-uv-ac-keszlek-vasarloknak)

A Terméklista az alábbi információkat tartalmazza:

 • Forgalmazók köre, a Program keretében általuk működtetett értékesítési pontok,
 • a Programba felvett UV-A/C készu?lékek részletes adatai, jellemzői (specifikáció),
 • az UV-A/C készu?lék Forgalmazó által megadott, maximált végfelhasználói ára (nettó ár+ÁFA, Ft-ban meghatározva),
 • szavatossági, jótállási feltételek és az egyéb szolgáltatások (így például: telefonos u?gyfélszolgálat), valamint
 • az UV-A/C készu?lékről – az Országos “FRÉDÉRIC JOLIOT-CURIE” Sugárbiológiai és Sugáregészségu?gyi Kutató Intézet, vagy más, az Európai Unió teru?letén székhellyel rendelkező, az Európai Unió valamely tagállamában az állam által elismert sugárbiológiai, sugáregészségu?gyi tanúsító, ellenőrző, vizsgáló, kalibráló laboratórium, illetve szervezet által ? kibocsátott, az adott UV-A/C készu?lék használata során megengedett ún. expozíciós időt tanúsító sugárvédelmi igazolást, illetve szakvélemény.

A Program keretében értékesített UV-A/C készu?lékek minőségéért, annak a vonatkozó jogszabályok szerinti követelményeknek való megfeleléséért, a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáért a Felhasználóval szemben a Forgalmazó tartozik felelősséggel, e vonatkozásban az MNB-t semmiféle felelősség, kötelezettség nem terheli.

3. Pályázati feltételek

3.1 A pályázat keretében támogatást igényelhet az a Felhasználó, amely, illetve amelynek

a) a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott bármely termékkör forgalmazását, illetve a KSH által összeállított Termékek és Szolgáltatások osztályozási rendszerében (TESZOR)2 meghatározott, alábbi tevékenységet végzi:
1. Gépjárműjavítás-, karbantartás (G 45.2), motorkerékpár javítása, karbantartása (G 45.40.5),
2. Szálláshely-szolgáltatás (I 55),
3. Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (N 77-82),
4. Egyéb oktatás (P 85.5), oktatást kiegészítő tevékenység (P 85.6),
5. Művészet, szórakoztatás, szabadidő (R 90-93),
6. Egyéb szolgáltatás (S 94, 95, 96).
b) megfelel az alábbi követelményeknek:
i. Gazdasági társaság és egyéni cég esetében:
 • a nyilvános cégjegyzékbe történő bejegyzésére 2011. január 1-jét megelőzően keru?lt sor,
 • a legutolsó lezárt u?zleti évére vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóját elektronikus úton, a vonatkozó jogszabályok szerint nyilvánosságra hozta,

ii. Egyéni vállalkozó esetében:

 • egyéni vállalkozói tevékenységét 2011. január 1-jét megelőzően kezdte meg,
 • a 2010. évre vonatkozó vállalkozói személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségének eleget tett, ennek igazolására a pályázathoz csatolnia kell a 2010-re vonatkozó vállalkozói személyi jövedelemadó bevallásának egyszerű másolatát,

iii. Egyesu?letek és alapítványok esetében:

 • tevékenységét 2011. január 1-jét megelőzően kezdte meg,
c) a 2010-re vonatkozó éves árbevétele/bevétele nem haladja meg:
 • Egy telephellyel/u?zlettel rendelkező Felhasználó esetében az 500 millió forintot,
 • Maximum 10 telephellyel/u?zlettel rendelkező Felhasználó esetében az 5 milliárd forintot,
 • 10-nél több telephellyel/u?zlettel rendelkező Felhasználó esetében a 10 milliárd forintot.

3.2. A pályázat keretében támogatást nem igényelhet az a Felhasználó, amely

a) végelszámolás alatt áll,
b) ellen indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték,
c) vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést tettek közzé,
d) lejárt magyarországi adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget
e) az MNB 2011. évi UV-A/C Támogatási Programjában már részesu?lt támogatásban.

3.3. A Felhasználó pályázata részeként az alábbi dokumentumokat, nyilatkozatokat köteles csatolni:

a) az MNB-támogatás igénybevétele feltételeinek, az igénybevétel rendjének és a céltól eltérő felhasználás jogkövetkezményeinek elfogadására vonatkozó, a jelen pályázati felhívás 1. sz. melléklete szerinti tartalmú, kitöltött, a Felhasználó által a 4.4. pontban foglaltak szerint aláírt Nyilatkozat,

b) amennyiben a Felhasználó nem szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontjában definiált köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor egy 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősu?lő egyu?ttes adóigazolás (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 85/A. § (1) bekezdés),

c) gazdasági társaság és egyéni cég esetén a Nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti, vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának egyszerű másolata, alapítvány és egyesu?let esetén a a Nyilatkozatot aláíró képviseletre jogosult személy(ek) eredeti, vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának egyszerű másolata, illetve egyéni vállalkozó esetén, amennyiben az egyéni vállalkozó nem kívánja az eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya egyszerű másolatát csatolni, a személyazonosító okmányának kizárólag a nevet és az aláírást tartalmazó részéről készu?lt egyszerű másolata,
Az MNB az egyéni vállalkozó Felhasználó által csatolt, a személyazonosító okmányának kizárólag a nevet és az aláírást tartalmazó részéről készu?lt egyszerű másolatot kizárólag az egyéni vállalkozó Felhasználó MNB-támogatás iránti pályázatának elbírálásához ? ezen belu?l is a pályázat keretében benyújtandó Nyilatkozaton szereplő aláírás ellenőrzéséhez ? használja fel. Az MNB a személyazonosító okmánynak a kizárólag a nevet és az aláírást tartalmazó részéről benyújtott egyszerű másolatot a pályázat elbírálását követően, az elbírálás eredményéről való írásbeli értesítéssel ? a támogatást elnyert Felhasználónak a támogatásra való jogosultságot igazoló kupon megku?ldésével – egyidejűleg visszaku?ldi az érintett egyéni vállalkozó Felhasználó részére.

d) egyéni vállalkozó esetében a vállalkozó által 2010-re vonatkozóan megtett vállalkozói személyi jövedelemadó bevallás egyszerű másolata,
e) egyesu?letek és alapítványok esetében a 2010-re vonatkozó beszámoló egyszerű másolata,

f) telephelyenkénti/u?zletenkénti 2 darab UV-A/C készu?lék vásárlásának támogatása iránti igény esetén a Felhasználó által u?zemeltett, az MNB-támogatás igénylése szempontjából érintett telephelyeken/u?zletekben használt pénztárgépekről kiállított Adatközlő lapok (u?zletenként 2 db) egyszerű másolata.

3.4. Egy Felhasználó csak egy pályázatot nyújthat be.

4. A pályázatok benyújtására vonatkozó előírások

4.1. Pályázati határidő

A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani, legkorábban 2012. május 8-án 09:00 órától, legkésőbb 2012. október 26-án 15:00 óráig (a továbbiakban: pályázati határidő).

Személyes benyújtás útján a pályázatot a pályázati határidőn belu?l munkanapokon hétfőtől péntekig 09:00 óra és 15:00 óra között lehet benyújtani az MNB Központi Expedícójában, a 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. cím alatti épu?let Kiss Ernő utcai bejáratánál. A személyesen benyújtott pályázat beérkezését az MNB átvételi elismervény átadásával igazolja. A pályázatok beadása egy kiszolgáló pultnál történik, ez adott esetben időigényes lehet.

Postai benyújtás esetén a postán megku?ldött pályázat beérkezését adott esetben a pályázónak kell igazolnia. A pályázat akkor minősu?l a pályázati határidőn belu?l beérkezettnek, ha legkésőbb 2012. október 26. napján 15:00 óráig a Magyar Nemzeti Bank Központi Expedíció 1850 Budapest postacímre megérkezik.
Jelen pályázati felhívásban valamennyi órában megadott határidő közép-európai időzóna szerint értendő.

4.2. A pályázati eljárás nyelve a magyar nyelv, a pályázatot magyar nyelven kell elkészíteni, és az MNB is magyar nyelven készít el minden, a pályázathoz kapcsolódó dokumentumot.

4.3. A pályázatot papíron, egy darab eredeti példányban, összetűzve, zárt csomagolásban, séru?lésmentes állapotban kell benyújtani, az alábbiak szerint:

A lezárt csomagoláson fel kell tu?nteni a következő feliratot:
“UV-A/C program – Felhasználói pályázat KPL/16/2012”

A több példányban is benyújtott pályázat érvénytelen, a fenti előírásoknak nem megfelelő kötés és csomagolás esetén az MNB nem vállal felelősséget a benyújtott pályázat elkeveredéséért!

4.4. A pályázatot gazdasági társaság, egyéni cég esetében a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen, alapítványok és egyesu?letek esetében a képviseletre jogosult(ak) által aláírva, illetve egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó által aláírva kell benyújtani; a nem megfelelően aláírt pályázat érvénytelen.

4.5. A pályázatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve a pályázó által tett hiba-kiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat a pályázatot aláíró személy(ek)nek kézjegyével / kézjegyu?kkel kell ellátni; a kézjegy(ek) hiánya esetén a pályázat érvénytelen.

4.6. A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmeru?lő valamennyi költséget, kockázatot a pályázónak kell viselnie, az MNB semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban, így ku?lönösen az érvénytelen pályázatot benyújtó pályázók, továbbá a pályázatukat a pályázati határidő elteltét követően benyújtó pályázók, valamint a forráshiányra hivatkozva elutasított pályázók az MNB-vel szemben semmiféle igényt nem támaszthatnak.
A postai ku?ldeménnyel kapcsolatosan a postázás során történt séru?lés kockázata, a pályázat, illetve az azzal kapcsolatos ku?ldemények elvesztéséből eredő kockázat a pályázót terheli.

4.7. A benyújtott pályázatok ? ide nem értve a jelen pályázati felhívás 3.3. pont c) alpontjának második bekezdésében foglalt, az egyéni vállalkozó Felhasználó személyazonosító okmányának kizárólag a nevet és aláírást tartalmazó részéről készu?lt egyszerű másolatot, amelyet az MNB minden esetben visszaku?ld a pályázatot benyújtó egyéni vállalkozó Felhasználó részére – nem igényelhetők vissza, azokat (a pályázati határidőn túl beérkezett pályázatokat is) az MNB bizalmasan kezeli, és a pályázati határidőtől számított 5 évig megőrzi.

5. A pályázatok értékelése

5.1. Az MNB a pályázatokat beérkezési sorrend alapján, folyamatosan bírálja el.

5.2. A beérkező pályázatok értékelésekor kötelezően figyelembe veendő a jelen pályázati felhívás 3. pontjában foglaltaknak való megfelelés.

5.3. Az MNB a jelen pályázati felhívás 3.3. b) pontja szerint igazolás benyújtását elmulasztó, de az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontjában definiált köztartozásmentes adózói adatbázisban a pályázat benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan szereplő Felhasználó esetében a jelen pályázati felhívás 3.2. d) pontja szerinti, az MNB-támogatás igénylésére való jogosultságot kizáró köru?lmény fenn nem állását igazoltnak tekinti.

5.4. Az MNB az érvényes pályázatokat a rendelkezésre álló pénzu?gyi keret erejéig teljesíti, az elbírált, de a pénzu?gyi keret kimeru?lése miatt már nem támogatható pályázatokat forráshiányra hivatkozva elutasítja.

5.5. Az MNB a pályázatokat a pályázat beérkezésétől számított 60 napon belu?l, de legkésőbb 2012. november 30. napjáig bírálja el, annak eredményéről a Felhasználókat írásban – a támogatást elnyert Felhasználókat a támogatásra való jogosultságot igazoló kupon megku?ldésével egyidejűleg – értesíti.

6. További információk

e-mail: uv.ac.program@mnb.hu telefon: 421-3371 fax: 421-3391
Honlap: http://www.mnb.hu/Bankjegy_es_erme/UV-AC

Mellékletek:

Pályázatához kérju?k, az alábbi dokumentumokat csatolja:

 • a jelen pályázati felhívás 1. sz. melléklete szerinti tartalmú, kitöltött és aláírt Nyilatkozatot,
 • abban az esetben, ha az Ön/Önök által képviselt személy, illetve szervezet nem szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontjában definiált köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor egy 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősu?lő egyu?ttes adóigazolást (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 85/A. § (1) bekezdés),
 • a Nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre/képviseletre jogosult személy(ek) eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának egyszerű másolatát (gazdasági társaságok, egyéni cégek, alapítványok és egyesu?letek esetében), illetve amennyiben egyéni vállalkozó és nem kívánja az eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya egyszerű másolatát csatolni, a személyazonosító okmányának kizárólag a nevet és az aláírást tartalmazó részéről készu?lt egyszerű másolatát,
 • amennyiben Ön egyéni vállalkozó, az Ön által 2010. évre vonatkozóan megtett vállalkozói személyi jövedelemadó bevallás egyszerű másolatát,
 • amennyiben Ön egyesu?let, vagy alapítvány képviseletében jár el, az Ön által képviselt szervezete által 2010-re vonatkozóan megtett beszámolójának egyszerű másolatát,
 • amennyiben telephelyenként/u?zletenként 2 darab UV-A/C készu?lék megvásárlásához igényel támogatást: az Ön/Önök által képviselt személy, illetve szervezet u?zemeltetésében lévő, az MNB-támogatás igénylése szempontjából érintett telephelyeken/u?zletekben használt pénztárgépekről kiállított Adatközlő lapok (telephelyenként/u?zletenként 2 db) egyszerű másolatát.
P á l y á z a t i  h a t á r i d ő : 2 0 1 2. m á j u s  8 . ? 2012. o k t ó b e r  2 6.