Köznevelési intézmények átadás-átvétele – tovább csűrik-csavarják a törvényjavaslatot

A köznevelési intézmények átadás-átvételéről szóló törvényjavaslat címét is megváltoztatnák, és számos ponton módosítanák az eredeti javaslatot fideszes országgyűlési képviselők a parlamentnek benyújtott indítványaikban. Pontosítanák az önkormányzati működtetői kört, a jogutódlás kérdését, társulás is válhatna jogutóddá, és rendeznék az óraadó pedagógusok helyzetét.

A fideszes módosító javaslat szerint a működtetési feladatokat 2013. január 1-jétől ellátó önkormányzat 2012. december 1-jéig hozhatna döntést arról, hogy a működtetés átszervezésére való tekintettel az intézményvezető hány, és milyen munkakörben foglalkoztatott technikai dolgozó munkaviszonyát, közalkalmazotti jogviszonyát szünteti meg 2012. december 31-i hatállyal. A döntés által nem érintett technikai dolgozókat továbbfoglalkoztatnák.

Egy másik indítvány kitér arra, hogy az önkormányzatoknál a köznevelési alapfeladatok ellátására alkalmazott munkavállalók gyakran más – például  szociális, egészségügyi, kulturális, sport, ifjúsági – feladatokat is ellátnak egyidejűleg. Kötelező átadásukkal az önkormányzati feladatellátás kerülne veszélybe. Figyelembe kell venni azt is, hogy az önkormányzatoknál marad az óvodák fenntartásának és működtetésének, illetve a 3000 fő feletti településeken a további oktatási intézmények működtetésének feladata. Utóbbiak esetében egyértelmű, hogy a jelen helyzetben az önkormányzatoknál maradó ellátandó feladatok mennyisége jelentősen meghaladja az intézményfenntartó központhoz átkerülő feladatok mennyiségét.

Méltányos és célszerű átmeneti időt biztosítani azok továbbfoglalkoztatásra, aki a képesítés megszerzése érdekében tanulmányokat folytatnak, illetve vállalják annak haladéktalan megkezdését. Külön módosító javaslat rendezné az óraadó pedagógusok sorsát is. Pontosítanák a jogutódlás kérdéseit, így társulás is válhat jogutóddá a működtetés és a fenntartás terén egyaránt.

A módosító javaslat azt célozza, hogy az önkormányzat megteremthesse az átszervezett működtetés alapjait, a jövő évi költségvetését is már ennek

tudatában tervezhesse. Az esetleges leépítések év végi hatályba lépése okán a 2012. évi feladatellátás nem kerül veszélybe, a január 1-jéig hátralévő kellő mennyiségű tervezési idő pedig lehetővé teszi, hogy az önkormányzat megteremtse az új, hatékonyabb működtetés feltételeit.

Egy másik kormánypárti javaslat azt rögzítené, hogy az önkormányzati fenntartónak az ingatlan vagy ingatlanrész bérbeadására akkor van joga, ha a köznevelési intézményt működteti és a bérbeadás az adott köznevelési intézmény pedagógiai programja által meghatározott köznevelési feladatok ellátásának idején kívül esik. A bérbeadásból származó kiadások és bevételek az önkormányzati fenntartót terhelik, illetve illetik.


Módosulna a szöveg egy olyan ponttal is, miszerint a szakképzési feladatok különválasztásával átszervezhető az az állami köznevelési feladatot ellátó középfokú intézmény, amely gimnáziumi nevelést-oktatást folytat. Az indoklás szerint a szakképzési és a gimnáziumi köznevelési feladatok szétválasztásának lehetősége biztosítja azt, hogy a gimnáziumok a járási tankerületekhez tartozzanak, működtetésük önkormányzati feladat maradhasson, ha az önkormányzat úgy dönt.


Pontosítanák az önkormányzati működtetői kört is, és rögzítenék, hogy az az intézményt működtető települési önkormányzat és települési önkormányzati társulás lehet.

Egy kormánypárti módosítás megteremtené lehetőségét annak, hogy a gyermekotthonok belső iskoláinak átszervezésére a többcélú gyermekvédelmi intézményekből ne kelljen december végéig sort keríteni, hanem majd megfelelő szakmai előkészítés után, a jelenleg is állami fenntartásban levő, azonos funkciójú és szerkezetű több célú intézményekkel együtt.

Kikötnék azt is, hogy a vagyonelemek mozgatása kizárólag a tulajdonos előzetes hozzájárulásával, és meghatározott eljárás szerint lehetséges. Rögzítenék, hogy ha a települési önkormányzatnak nincs olyan alkalmazottja, akit a feladatai ellátása során nélkülözni tud, akkor nem vihető el az intézményfenntartó központ által igényelt létszámú alkalmazott sem. Indokoltnak tartják azt is szerepeltetni, hogy elsődlegesen a már meglévő megyei intézményfenntartó központok szolgáljanak a tankerületi központok bázisául, ha ez lehetséges. Kitérnek arra is, hogy a működtető feladata a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása, az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat.


Érkezett olyan módosító indítvány is, amely megváltoztatná a javaslat címét, és az “A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről és az ezzel összefüggő önkormányzati feladatellátási változásokról” elnevezést viselné. A kormánypárti politikusok szerint ez azt a féloldalasságot küszöböli ki, amelyet az állami feladatátvételre fókuszálás jelent, és lehetőséget ad a törvényben az önkormányzati szempontok megjelenítésére.