Július 1-től új rendelet szabályozza a közösségi együttélést Vecsésen

rendeletek2013. július 1-jétől érvényes Vecsésen a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet.

A rendeletet Vecsés Város közigazgatási területén 14. életévét betöltött természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által elkövetett, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra kell alkalmazni – olvasható a város hivatalos honlapján. Az új szabályozásról egyhangú szavazással június 25-i ülésükön döntöttek a képviselők.

A közösségi együttélés szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben 50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság, valamint 150.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén az eljárást a vezető tisztségviselő ellen kell lefolytatni.

A rendeletnek hat alfejezete van, melyek Vecsés jelképeinek használatával, az állattartással, a zajvédelemmel, a köztisztasággal és közegészségüggyel, a közterület használatával, és a temetőhasználattal kapcsolatos magatartásokat szabályozzák.

A rendeletben foglaltak betartatása a közterület-felügyelet, a szakhatósági ellenőrök, a térfigyelő központ és a polgárőrség együttműködésével valósul meg.

A közösségi együttélést szabályozó rendelet hatálybalépésével egy időben, július 1-jétől az Önkormányzat megbízásából a JuSec Kft. éjszakai járőrszolgálatot indít a hét minden napján ? tájékoztatott Rózsa Balázs, a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály vezetője.
A járőr autó az egész városban teljesít szolgálatot, elsősorban a – korábbi évek tapasztalatai alapján – kritikus helyeken (játszóterek, Erzsébet tér, stb.). Emellett az önkormányzati rendelet betartására a közterület felügyelők csütörtök, péntek, szombat és vasárnap este 18 órától reggel 6 óráig készenléti ügyeletet tartanak, szükség esetén pedig szolgálatba áll a járőrpár.

Lakossági bejelentést elsősorban az Önkormányzati Zöldszámra tehetnek (06-80-981121), de szükséges esetben Vecsési Rendőrőrs (06-29-350444), valamint a Vecsés Települési Polgárőr Egyesület ügyeleti száma is hívható (06-30-758-5420), akik a hatósági bejelentéseket továbbítják az önkormányzat illetékesei  felé.
Az osztályvezető elmondta, a járőrözés elsődleges feladata a közösségi együttélés szabályai ellen vétők figyelmeztetése, bűnmegelőzés, és a lakosság nyugalmának biztosítása.

2012 novemberében az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította, és megsemmisítette azokat a törvényi rendelkezéseket, amelyek rendelet-alkotási felhatalmazást adtak az önkormányzatoknak pénzbírsággal sújtható közösségellenes magatartások meghatározására. 2012 nyarán lépett hatályba Vecsésen a tiltott, közösségellenes magatartásról szóló rendelet, amely akkor így négy hónapig volt hatályban.

 

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk jogkövetkezményeiről

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. 1.     Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendeletet Vecsés Város közigazgatási területén 14. életévét betöltött természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által elkövetett, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra kell alkalmazni.

(2) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósulása, ha a tevékenységgel, mulasztással, vagy jogellenes tevékenység fenntartásával szabálysértés vagy bűncselekmény valósul meg, továbbá ha tevékenység, mulasztás vagy jogellenes állapot fenntartása esetén más jogszabály közigazgatási bírság kiszabását írja elő.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó cselekmény miatt indult eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

2. § (1) A közösségi együttélés szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben 50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság, valamint 150.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén az eljárást a vezető tisztségviselő ellen kell lefolytatni.

(2) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Önkormányzatának jegyzőjére (a továbbiakban: jegyző) ruházza át.

3. § A rendelet hatálya alá tartozó eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul. Az eljárás

a)     valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,

b)     mulasztásban megnyilvánuló magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,

c)      jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől

számított 30 napon belül indítható meg.

4. § (1) A bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, továbbá az eljárás alá vont személy vagyoni, szociális körülményeit. A jegyző köteles ezen körülményeket a közigazgatási bírság kiszabásakor körültekintően tisztázni.

(2) A 2. § (1) bekezdésében előírt szankció helyett – különösen a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyára tekintettel, valamint fiatalkorú elkövető elleni eljárásban – figyelmeztetés is alkalmazható, ha ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható.

(3) A közigazgatási bírságot a határozat közlésétől számított 30 napon belül kell megfizetni.

  1. 2.     A közösségi együttélés szabályait sértő magatartások

 

Vecsés Város jelképeinek használatával kapcsolatos magatartások

5. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki – Vecsés Város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglalt engedély nélküli felhasználás eseteit kivéve – a város címerét, zászlaját engedély nélkül előállítja; a város címerét, zászlaját, nevét engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő illetve a város közösségét sértő módon felhasználja.

Állattartással kapcsolatos magatartások

6. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állatok tartásáról szóló 34/2012. (XII.20.) önkormányzati rendeletben előírt távolságokra és védőtávolságokra vonatkozó szabályokat megszegi.,

Zajvédelemmel kapcsolatos magatartások

7. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a)     lakóövezetben zajjal járó építési, bontási és kerti munkát munkanapon 19.00 és 7.00 óra között; szombaton 9.00 óra előtt, 12.00 és 15.00 óra között és 19.00 óra után, valamint vasárnap és ünnepnapon 9.00 óra előtt és 12.00 óra után végez, ide nem értve az azonnali hibaelhárítást célzó tevékenységet;

b)     családi rendezvények, kerti összejövetelek esetén 24.00 óra után az ingatlan udvarán folytatja a rendezvényt;

c)      vendéglátó-ipari egység, üzlet, szórakozóhely vendégterében, kerthelyiségében, teraszán, továbbá ezek 10 méteres körzetében nem gondoskodik arról, hogy a rendezvény a szomszédos ingatlanokon élők nyugalmát, pihenését ne zavarja;

d)     hangosító berendezést munkanapon 21.00 és 7.00 között; szombaton, vasárnap és ünnepnapon 22.00 óra és 8.00 óra között, másokat zavaró módon üzemeltet;

e)     olyan zajt vagy rezgéskeltést okoz, amelyre az esetenkénti és nem azonos körülmények közötti ismétlődés miatt általános érvénnyel határértéket vonatkoztatni nem lehet és mások pihenéshez való jogát, nyugalmát zavarja.

Köztisztasággal, közegészségüggyel kapcsolatos magatartások

8. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a)     ingatlanhasználóként nem gondoskodik az ingatlan gyom- és allergén növényektől való megtisztításáról;

b)     ingatlanhasználóként nem gondoskodik az ingatlan előtti járdaszakasz karbantartásáról és síkosság mentesítéséről, valamint az árok tisztántartásáról;

c)      avart és kerti hulladékot eléget;

d)     ingatlanhasználóként a települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, elhelyezéséről és elszállíttatásáról nem gondoskodik; a települési hulladékkal kapcsolatos, önkormányzat által biztosított közszolgáltatást nem veszi igénybe;

e)     Vecsés Város Önkormányzatának a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásának egyéb szabályairól szóló 13/2002. (VIII.8.) rendeletének 3. § (1), (3), (4) és (5) bekezdésében foglalt előírásokat megszegi;

f)       a síkosság elleni védekezéshez só tartalmú szert használ;

g)     a közszolgáltató elkülönített hulladékgyűjtést szolgáló tárolójából hulladékot vesz ki illetve lomtalanítás során kihelyezett hulladékban guberál.

 

Közterület használatával kapcsolatos magatartások

9. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a)     a közterületet Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 24/2008. (XI.18.) szóló rendeletben előírt engedély, hatósági szerződés nélkül vagy az engedélyben, hatósági szerződésben foglaltaktól eltérően használja;

b)     közterületen 22.00 óra után ? előzetesen bejelentett rendezvény kivételével – köznyugalom megzavarására alkalmas tevékenységet folytat;

c)      közterületi létesítményeket, utcai bútorokat, berendezéseket rendeltetéstől eltérő módon használja, megrongálja vagy beszennyezi;

d)     közterületi növényzetet megrongál, károsít vagy elpusztít;

e)     a súlykorlátozott, önkormányzati tulajdonú közterületre behajtási engedély nélkül, 7,5 tonnánál nagyon össztömegű járművel behajt;

f)       gyepfelületre, parkosított területre járművel behajt, beáll;

g)     közterületen oly módon parkol, hogy azzal akadályozza az ingatlan használójának ki- és behajtását.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt rendeletben foglalt jogkövetkezmények e rendeletben foglalt jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak.

 

A temetőhasználattal kapcsolatos magatartások

10. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a)     a temető területére kutyát vagy más állatot ? a vakvezető, jelző- és szolgálati kutya kivételével ? bevisz;

b)     a temetőben keletkezett hulladékot nem az arra kijelölt tárolóban helyezi el;

c)      aki elhantolásra ki nem jelölt területen halottat eltemet;

d)     aki jogosulatlanul temetkezési szolgáltatást végez;

e)     aki a sírhelyeket bekeríti, a sírhelyek környékét felássa, talajt elhordja vagy sírkő építésénél balesetveszélyes körülményeket teremt;

f)       a temetőbeli munkát ? ide nem értve a hozzátartozók általi sírgondozást, díszítést, beültetést – nem az üzemeltető által engedélyezett időpontban végzi;

g)     munkavégzéssel temetési szertartást megzavar;

h)     az építési hulladékot a munka befejezésétől számított 8 napon belül nem szállítja el;

i)       a temető szabályzatában foglaltakat egyéb módon megszegi.

  1. 3.     Záró rendelkezések

11. § (1) A rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendeletben foglalt szabályokat a hatálybalépést követően elkövetett, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások esetén kell alkalmazni.

Vecsés, 2013. június 25.

        Szlahó Csaba                                                                             Mohainé Jakab Anikó

        polgármester                                                                                       jegyző

 


A rendelet kihirdetve: 2013. június  27.