Állami Számvevőszék ellenőrzésének eredménye

Lezárult a Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék a 2011 – 2014 közötti időszakra nézve értékelte a társaság hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségét.


Az ellenőrzés megállapította, hogy a közfeladat-ellátást az önkormányzat szabályszerűen megszervezte, ugyanakkor a tulajdonosi jogok gyakorlása hiányos volt. A társaság vagyongazdálkodása szabályszerű volt, a hulladékgazdálkodás közfeladata bevételeinek és ráfordításainak elszámolása viszont nem felelt meg az előírásoknak – írta közleményében a Állami Számvevőszék.
A Vecsés Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. 2014. január 1-jétől működik nonprofit gazdasági társaságként, fő tevékenysége a nem veszélyes hulladékgyűjtési, illetve szállítási feladatok ellátása. A közel 20 ezer lakosú, Pest megyében található Vecsés város területén 2014-ben a rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma 7102 volt. A társaság mérleg szerinti eredménye alapján 2011-2012 között veszteségesen, 2013-2014 között pedig nyereségesen gazdálkodott, ugyanakkor hulladékgazdálkodásból 2014-ben is 34,9 millió Ft veszteséget mutatott ki. Az önkormányzat az ellenőrzött időszakban különböző jogcímeken mintegy 170 millió Ft forrást biztosított a társaságnak, amelynek vagyona 2014 végére 66,9 millió Ft-tal csökkent. A társaság kötelezettségállománya a működésre, a közfeladat-ellátásra nem jelentett kockázatot, a követelések állománya 2014-re 45 millió Ft-tal csökkent.

kukásautó
A vecsési önkormányzat a hulladékgazdálkodás közfeladatának megszervezéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelően döntött, annak ellátásáról a kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társasága útján közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodott. Az önkormányzat a hulladékgazdálkodással összefüggő rendeletalkotási kötelezettségének eleget tett, azonban egyes kötelezően előírt tartalmi elemeket nem határozott meg, nem készített hulladékgazdálkodási tervet, aminek 2013-tól a közszolgáltató társaság eleget tett. A 2013 októberétől érvényes közszolgáltatási szerződés megfelelt az előírásoknak. A Képviselő-testület a tulajdonosi joggyakorlás szabályait meghatározta, ugyanakkor a törvényben előírt javadalmazási szabályzatot nem alkotott. A közfeladat-ellátását szolgáló vagyonnal való gazdálkodás és annak nyilvántartása szabályszerű volt.
A Vecsési Városgondnok NKft. rendelkezett a számviteli törvény előírásainak megfelelő számviteli szabályzatokkal, amelyek elősegítették a szabályszerű működést és vagyongazdálkodást. Hiányosságokat a számlarendet alátámasztó bizonylati rendnél, illetve a pénzkezelési szabályzatnál tárt fel az ellenőrzés. A társaság az üzleti tervek teljesítéséről, az éves gazdálkodásról, azon belül a hulladékgazdálkodás közfeladatáról a számviteli törvényben előírtaknak megfelelően éves beszámolók és üzleti jelentések keretében számolt be a tulajdonos önkormányzat felé, ugyanakkor a közszolgáltató tevékenységet elkülönülten bemutató önálló mérleget a törvényi előírások ellenére nem készített. A bevételek, költségek és ráfordítások elszámolása nem volt szabályszerű, ami a működés szempontjából kockázatot jelentett. A társaság önköltségszámításra nem volt kötelezett, az árképzése megfelelt az előírásoknak, adatvédelmi felelős kijelöléséről gondoskodott.
Az ÁSZ a jelentésében a Vecsési Városgondnok NKft. ügyvezetőjének hat, a polgármesternek öt javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük. Az Állami Számvevőszék célja, hogy a közfeladat-ellátásban résztvevő, államháztartáson kívüli gazdálkodó szervezetek működési és pénzügyi kockázatainak feltartásával, valamint az önköltségszámítás szabályszerűségének ellenőrzésével támogassa a közműdíjakkal kapcsolatos döntések megalapozottságát.